Är solceller miljövänliga?

Om du inte hittar just din fråga får du gärna skriva till oss.

Är solceller miljövänliga?

Solceller. Alla pratar om dem. Dina grannar har installerad solceller på deras tak och de försöker visahur hållbart blev deras liv.

Utvecklingen inom området solel är explosiv när det gäller produktionskapacitet, produktionskostnad per producerad kWh och verkningsgrad för solcellsanläggningar. Alla pratar om solceller. Nya rekord sätts varje år och utvecklingen överträffar de tidigare mest optimistiska prognoserna med råge. Detta är utifrån många perspektiv mycket positivt.

Hur miljövänliga är solceller egentligen?Solel är en hållbar cykel.


I arbetet med att vända den globala uppvärmningen är omställningen från fossil till förnybar energi viktig. Utvecklingen för dock också med sig utmaningar främst gällande vilken miljö- och klimatpåverkan solceller har, samt vilka resursbegränsningar som eventuellt finns. Även om solenergi idag på många håll är en marginell energikälla, så sker nu en utbyggnad i snabb takt runt om i världen.

Olika energikällor påverkar miljön på olika sätt och därför är det viktigt att ta hänsyn till hela livscykeln när man resonerar kring området miljöpåverkan. Detta brukar kallas att ha ett livscykelperspektiv. Den solcellspanel som producerar el i Sverige har genomgått en omfattande process där först råvaror har utvunnits och förädlats för att sedan hamna i en fabrik där den monterats till färdig produkt. När den slutar att producera el monteras den ned och dess delar kan då helt eller delvis återvinnas eller återanvändas.

Solenergi har en enorm potential som en ren och förnybar energikälla. Varje dag nås jordens yta av solljus som innehåller 8 000 gånger mer energi än vad mänskligheten gör av med på ett år. Även om solenergi idag på många håll är en marginell energikälla, så sker nu en utbyggnad i snabb takt runt om i världen.

Genom att installera solceller på en fastighet eller som en solcellspark i Sverige tillförs ny grön el till elsystemet. I Sverige har vi redan relativt mycket grön elproduktion. Men det som är viktigt att komma ihåg är att Sveriges elnät är ihopkopplat med Danmark och nordöstra Europa, där en stor del av elen produceras med fossila energikällor.


Hur hållbar är solenergi?

Solen som energikälla är förnybar och oändlig. Elproduktion med hjälp av solceller är därför utan tvekan ett av de mest hållbara alternativen för elproduktion. Med utgångspunkt i ett livscykelperspektiv förstår vi dock att även solceller ger upphov till en viss miljöpåverkan under sin livstid. Denna miljöpåverkan kan knytas till följande områden: Energiåterbetalning, Klimatfotavtryck, Markanvändning och Material/Resurser.

Sociala aktiviteter som sång, dans, konst och föreningsliv samt intresseorganisationer har ett hem med lokaler som har en fungerande ventilation, värmesystem och belysning.

Inte minst – genom att ha passerat tröskeln om att kämpa för ren överlevnad, har samhället i byn utvecklats till att hantera mer sofistikerade frågor såsom miljöpåverkan, jämlikhet och ekonomiskt välstånd.

Just nu befinner sig ca 3 miljarder människor i farozonen då de saknar tillgång till rena köksredskap och samtidigt utsätts för farliga mängder luftföroreningar. 1 miljard människor har ingen tillgång till el överhuvudtaget och hälften av dem bor i afrikanska Saharaöknen.

Det ökade användandet av förnybar el från vattenkraft, solkraft och vindkraft har avsevärt förbättrat situationen för människorna i dessa områden. Vi är på god väg men fortfarande behövs enorma insatser för att tillgången till ren energi ska ökas. Konkreta investeringar som integrerar smarta energilösningar inom området byggnader, transport and industri är en förutsättning för att lyckas, och för att det ska vara möjligt är ett stabilt regelverk tillsammans med innovativa affärsmodeller stöttepelarna som gör det möjligt.

VISSTE DU ATT?

• 13% av världens befolkning saknar fortfarande tillgång till modern elektricitet.

• 3 miljarder människor förlitar sig på eldning av ved, kol eller restprodukter till matlagning och uppvärmning.

• Energi är den dominerande orsaken till negativ klimatpåverkan, och utgör runt 60% av totala utsläpp av växthusgaser.

• Luftföroreningar inomhus som kommer från användandet av bränslen för hushållsenergi stod för 4,3 miljoner dödsfall år 2012, varav 60% av dessa dödsfall drabbade kvinnor och flickor.

• Andelen förnybar energi av total energianvändning nådde 17,5% år 2015.

Vad betyder detta för oss i Sverige?

Hela vårt ekonomiska system bygger på att vi använder resurser i form av råvaror och människor för att producera varor och tjänster som efterfrågas på olika nivåer i samhället. Allt från de grundläggande behoven såsom mat, sömn, tak över huvudet till en djupare strävan att uppnå sina mål på ett personligt plan möts på olika sätt av de varor och tjänster som produceras i samhället.

ALLTING som produceras har en miljöpåverkan oavsett om det är en fysisk eller digital produkt, eftersom allt som produceras kräver energi i någon form. 7Energy är mer än ett vackert namn, det är en kombination av de 7 energislag som formar vår värld.

Hur kan vi påverka klimatet i en positiv riktning?

Vi har länge använt jordens och andra länders resurser för att öka vårt ekonomiska välstånd, nu är det dags att ge tillbaka till de som har varit med och byggt upp Sverige, vare sig de syns eller inte.

I Sverige har den större delen av befolkningen redan nått sina grundläggande behov. Nu är det dags att förverkliga oss själva som medmänniskor och stötta utvecklingen mot en bättre värld genom att ta ansvar för vad som händer i länder som lider som värst av klimatförändringarna.

Ett enkelt sätt att göra det är att använda solceller som energisystem i sin fastighet och stötta den globala utvecklingen mot minskad miljöpåverkan. Mer energi från solceller innebär mindre energi från kolkraft och andra källor.

Det skadar inte att det är en lönsam investering. Ja, även i Sverige!

7Energy – lönsamhet i miljövänlig energiteknik